UVM Family – Staff

Sr. No Name Designation Photo
1. Julliet Ayyaswamy Principal
2. Indrani Banerjee Vice-Principal
3. Roopa Prajyot Shanbhag Incharge (Primary section)

Teaching Staff

1 Akriti Tiwari
2 Akshay Borkar
3 Amol Joshi
4 Anamika Shrivastava
5 Anila K.P.
6 Apeksha Walde
7 Diana Fernandes
8 Nikesh Prabhu
9 Paulina Fernandes
10 Pingal Kambar
11 Prathamesh Tupare
12 Priyanka Prabhu
13 Reena Naik
14 Rita Desai
15 Shital Swami
16 Shreya Tari
17 Shreya Vadiye
18 Tanvi Joshi
19 Vedika Deshpande
20 Xeersha Namshikar
21 Zina Oommen

Non Teaching

1 Bharati Ghasari
2 Alisha Chari
3 Sakshi Naik

Multi Task Staff

1 Chaya Naik
2 Vijesh Borkar